Prestacions econòmiques individuals (PEI) per a les persones amb diversitat funcional (2021)

Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L’atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. L’atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. 

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana. L’ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requeriments:

Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional han de reunir els requisits següents:

  1. a) Tindre més de 16 anys i menys de 65 anys
  2. b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, perquè està afectat/ada per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, no té domicili o té una situació familiar greu que impedeix l’atenció de l’individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el medi familiar.
  3. c) No tindre recursos econòmics individuals i familiars suficients per a fer front al preu d’un servei d’atenció residencial especialitzat.

Per a més informació pot contactar amb el departament de Serveis Socials de l’ajuntament de Massalavés, sol·licitant cita prèvia al 962440982.