Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

Podran ser beneficiàries de les ajudes contemplades en este programa persones majors de 60 anys, que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.

Procediment de pagament i quantia

El pagament de les prestacions s’efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció (el pagament l’ha d’efectuar prèviament la persona sol·licitant).

El mòdul econòmic màxim de les prestacions econòmiques és de 3.954,30 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2021.

IMPORTANT: La sol·licitud es pot presentar telemàticament, el model de sol·licitud estarà a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat,  https://sede.gva.es, accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i serveis» o en les oficines de serveis socials de l’ajuntament de Massalavés (només amb cita prèvia telefonant al 962440982).

Mes informació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509&version=amp