Sol·licitud d’inscripció en el registre de demanda d’habitatge de la Comunitat Valenciana

Des de l’1 d’octubre de 2021, la Generalitat disposa d’un registre únic de sol·licitants d’habitatge.

Podeu sol·licitar la inscripció en el registre únic en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21712

També es pot fer el tràmit a les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Massalavés.

Requisits:

– Ser major d’edat i tindre veïnatge administratiu amb almenys un any de residència a la Comunitat Valenciana.

– Tindre necessitat d’habitatge acreditat i que la suma dels ingressos de les persones de la unitat de convivència, no supere 4,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Necessitat d’habitatge acreditat:

  • Persona privada de l’ús i gaudi de l’habitatge per haver sigut assignada judicialment com a habitatge habitual del seu cònjuge després d’un procés de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
  • Persona en situació de discapacitat, diversitat funcional o dependència per a la qual l’habitatge habitual no és accessible i no es pot adaptar.
  • Dona víctima de violència de gènere que ha de canviar de domicili a causa d’aquesta circumstància.
  • Víctima de tràfic d’éssers humans o d’un delicte d’odi que necessite canviar de domicili per aquesta circumstància.
  • Habitatge inadequat per superfície pel que fa a la unitat de convivència.
  • Habitatge que no complisca els requisits de funcionalitat, qualitat, habitabilitat, seguretat i accessibilitat.
  • Titular del dret de reallotjament per actuacions urbanístiques d’iniciativa pública.
  • Que la unitat de convivència siga titular d’un contracte de lloguer i el cost del lloguer suposi més del 25% de la seva capacitat econòmica.
  • Unitats de convivència en circumstàncies de vulnerabilitat o risc d’exclusió.