Massalavés rep una subvenció per al finançament de la quota que abona al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en l’exercici 2021

La Diputació de València, a través del Servei de Medi Ambient, ha aprovat una subvenció de concessió directa per al finançament de la quota que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus servicis en l’exercici 2021. Els beneficiaris i les quanties que corresponen als mateixos vénen relacionades en l’Annex de la present resolució. La subvenció s’atorga davall els termes següents:

• L’import a rebre per cada beneficiari serà el de la quota establida pel Consorci, d’acord amb l’Annex.

• La Diputació transferirà els fons directament al Consorci per mitjà de transferència bancària. Per a fer efectiu l’abonament, la Diputació sol·licitarà i el Consorci expedirà una certificació en què conste que els beneficiaris no han satisfet la quota que durant l’exercici 2021 els correspon abonar al Consorci, a més de l’acceptació de la subvenció per cada beneficiari i el compromís de publicitar la subvenció en el seu web.

Resolució de concessió de la subvenció per a finançar la quota del Consorci de Bombers 2021