Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023

Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l’autonomia personal.

Objecte

Es consideren  com  a  objecte  d’ajudes personals per a  facilitar l’autonomia personal les següents:

 1. a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
 2. b) L’eliminació de barreres arquitectòniques a  l’interior  de  l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
 3. c) L’adaptació de vehicles.
 4. d) Transport per a l’assistència a tractaments i centres  assistencials


Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana. L’ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requisits

Requisits de caràcter general:

 1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional
  2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
 2. Ser menor de 65 anys.
 3. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
 4. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
  En el cas d’ajudes de transport, a més, cal:
 5. a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
  b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
 6. c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
  d) Igualment, haurà d’acreditar-se aquesta necessitat en el cas de persones usuàries de centres d’acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials el transport dels quals no siga finançat pels propis centres.


Termini de presentació de sol·licituds

Fins el 31 de gener de 2023.