Massalavés rep una subvenció per al finançament de la quota que abona al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2022

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit una subvenció de 9.593,74 € € a l’Ajuntament de Massalavés per a finançar la quota que li correspon pel servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers de l’any 2022.

La subvenció s’atorga baix els següents criteris:

• L’import a rebre per cada beneficiari serà el de la quota establida pel Consorci, d’acord amb l’Annex.

• La Diputació transferirà els fons directament al Consorci mitjançant transferència bancària. Per a fer efectiu l’abonament, la Diputació sol·licitarà i el Consorci expedirà una certificació en la qual conste que els beneficiaris no han satisfet la quota que durant l’exercici 2021 els correspon abonar al Consorci, a més de l’acceptació de la subvenció per cada beneficiari i el compromís de publicitar la subvenció en la seua pàgina web.

Resolució de concessió de la subvenció per a finançar la quota del consorci de bombers 2022